Agentúra CRASH agency, s.r.o. má skúsenosti s mediálnou podporou v rámci politických kampaní vo všetkých druhoch predvolebných súbojov, s prácou so štátnou správou a samosprávou, ako aj s komerčnou klientelou.

 

• RADIO

• PRINT

• TV

• INDOOR - OUTDOOR MEDIA

• MULTIMEDIA

•TVÁROU V TVÁR

Agentúra CRASH agency,ponúka špecializované mediálne služby ušité na mieru podľa požiadaviek záujemcu. Pri ich kreovaní vychádza zo skutočnosti a pravdivých informácií. Tvorba PR je základom pozitívne propagácie. V rámci svojej činnosti poskytuje:

Za zmienku stoja vysvetlenia k niektorým z nich:

 

• Poradenské služby predpokladom na výhodnú prezentáciu činnosti klienta je zameranie jeho činnosti. Pri mediálnej prezentácii je nutná aktivita hodná verejného záujmu.

CRASH agency dokáže v rámci svojich poradenských služieb vytipovať a spropagovať tú správnu aktivitu a činnosti záujemcu.

 

• Komunikačná stratégia – propagácia činnosti, resp. služby podlieha plánovaniu. Tvorba komunikačnej stratégie je základom spolupráce medzi agentúrov a klientom. Obsahuje v sebe nosné piliere mediálnej kampane.

 

• Mediálne služby – sú nástrojom na dosiahnutie cieľa. Medializácia pozostáva v osobnostných kontaktoch agentúry , príprave žurnalistických žánrových výstupov, zaradením PR výstupov v médiách, nákupom mediálneho a inzertného priestoru a zhodnotením daného mediálneho výstupu vzhľadom na objektívne a subjektívne príčiny pri dosahovaní stanoveného komunikačného cieľa. Súčasťou mediálnych služieb o. i. sú: publicita, press agentry (udalosti na pritiahnutie záujmu), tlačové správy, PR články, hovorcovské služby.

 

• Komunikácia s médiami – je základom ponúkaných komunikačných kampaní rôznych zameraní. Máme vytvorený zoznam novinárov, odborných zamestnancov médií, marketingových a inzertných manažérov.

 

• Tlačová konferencia – je významným prvkom propagácie činnosti klienta. Agentúra zabezpečí komplexne prípravu tlačovej besedy od zabezpečenie priestorov, prezentačných podkladov, merkantilu, moderátora až po občerstvenie.

 

• Monitoring médií a mediálne analýzy – sú služby, ktoré CRASH agency s.r.o. poskytuje priamo alebo subdodávateľsky podľa rozsahu objednávky záujemcu.

 

• Mediálne kampane – v rámci produkčných aktivít, organizácií spoločenských a športových podujatí pripravuje komplexné mediálne a reklamné kampane, ktoré by mali byť neodmysliteľnou súčasťou pri ich propagácii. Základom kampaní je reklama.

 

• Sponzoring a charita – sú dôležitou súčasťou všetkých druhov kampaní. Takéto akcie rezonujú v médiách. Treba sa zamerať na podporu sociálne slabších vrstiev obyvateľstva a športové aktivity regionálneho významu.

 

• Copy writering – tvorba kreatívnych textov je súčasťou ponuky. Pripravujeme kompletné znenia všetkých žurnalistických žánrov, slogany, televízne a rozhlasové scenáre, ktoré dokážeme i vyrobiť.

 

• Internet – nezanedbateľnou súčasťou všetkých druhov kampaní je v súčasnosti internet. Agentúra dokáže zorganizovať internetovú, banerovú kampaň a zabezpečiť realizáciu vlastných webových stránok.

 

• Prieskum verejnej mienky – CRASH agency je schopná zrealizovať operatívny prieskum verejnej mienky podľa potrieb klienta zameraný predovšetkým na bratislavský kraj. Ide o operatívne prieskumy na vzorke do 501 respondentov telefonicky i formou anketárou.

 

• Mediálne tréningy – je možné klientovi pripraviť pred mediálnym vystúpením alebo riadenou udalosťou. V rámci prezentácie ponúka prednášky a worshopy na témy komunikačných zručností komunálnych politikov a základy hovorcovských činností.